Birmovanie

"Keď sa apoštoli, ktorí boli v Jeruzaleme, dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, vyslali k nim Petra a Jána. Oni ta zašli a modlili sa za nich, aby dostali Ducha Svätého, lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil; boli iba pokrstení v mene Pána Ježiša. Potom na nich vložili ruky a dostali Ducha Svätého."
(Sk 8, 14-17)

A keď na nich Pavol vložil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý; i hovorili jazykmi a prorokovali. Spolu ich bolo asi dvanásť mužov.
(Sk 19, 6-7)

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok "sviatostí uvádzania do kresťanského života". Prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Veď pokrstených "sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom". (Lumen gentium 11)

Príprava k prijatiu birmovania sa koná podľa inštrukcií miestneho farára.

Príprava dospelých k prijatiu birmovania sa koná podľa inštrukcií miestneho farára.

Sviatosť birmovania

Požadovaný vek na prijatie sviatosti birmovania je vek rozoznávania (kán. 891). KBS stanovila vek pre prijatie birmovania najskôr na 13 rokov.

Keďže sviatosť birmovania je považovaná za sviatosť kresťanskej dospelosti, kandidát birmovania má sám o túto sviatosť požiadať vo vlastnej farnosti.

Birmovná katechéza sa usiluje o prehĺbenie príslušnosti ku Kristovej Cirkvi, tak k všeobecnej Cirkvi ako aj k farskému spoločenstvu a pripravuje kandidáta k tomu, že má vziať na seba úlohu Kristovho učeníka a svedka v cirkevnom spoločenstve i v časných záležitostiach. Celé obdobie prípravy má byť sprevádzané modlitbou, ktorá pripraví kandidáta, aby ochotne prijal silu a milosť Ducha Svätého.

Obsah bezprostrednej prípravy:

a) Poznať svoju vieru – vedomostná časť, ktorá zahŕňa zopakovanie základných právd viery a osvojenie si nových poznatkov zo Svätého písma, Katechizmu Katolíckej cirkvi a cirkevnej tradície.

b) Žiť svoju vieru – časť prípravy zameraná na úlohu Kristovho učeníka a svedka evanjelia. Opiera sa o spoločné stretnutia mladých, dialóg o viere v dnešnom svete, zdieľanie a svedectvá, dobrovoľnícku a charitatívnu činnosť.

c) Sláviť svoju vieru – obsahom tejto časti je pravidelná účasť na nedeľnej sv. omši, príležitostne aj bohoslužba slova, kajúcna pobožnosť či ľudové pobožnosti. Kňaz sa má usilovať nájsť takú formu účasti na liturgii, aby sa kandidátom na prijatie sviatosti birmovania umožnilo zapojiť sa do liturgie podľa ich schopností a talentov. Príprava na prijatie sviatosti birmovania je integrálnou súčasťou života farnosti, príležitosťou k duchovnej obnove všetkých farníkov, ktorí sprevádzajú kandidátov modlitbou za birmovancov, osobným príkladom a povzbudením.

Každý birmovanec má mať birmovného rodiča, ktorý ho privedie k prijatiu sviatosti a bude mu pomáhať verne plniť krstné sľuby.