Birmovanci

Príprava k prijatiu birmovania sa koná podľa inštrukcií miestneho farára.

Príprava dospelých k prijatiu birmovania sa koná podľa inštrukcií miestneho farára.

Sviatosť birmovania

Požadovaný vek na prijatie sviatosti birmovania je vek rozoznávania (kán. 891). KBS stanovila vek pre prijatie birmovania najskôr na 13 rokov.

Keďže sviatosť birmovania je považovaná za sviatosť kresťanskej dospelosti, kandidát birmovania má sám o túto sviatosť požiadať vo vlastnej farnosti.

Birmovná katechéza sa usiluje o prehĺbenie príslušnosti ku Kristovej Cirkvi, tak k všeobecnej Cirkvi ako aj k farskému spoločenstvu a pripravuje kandidáta k tomu, že má vziať na seba úlohu Kristovho učeníka a svedka v cirkevnom spoločenstve i v časných záležitostiach. Celé obdobie prípravy má byť sprevádzané modlitbou, ktorá pripraví kandidáta, aby ochotne prijal silu a milosť Ducha Svätého.

Obsah bezprostrednej prípravy:

a) Poznať svoju vieru – vedomostná časť, ktorá zahŕňa zopakovanie základných právd viery a osvojenie si nových poznatkov zo Svätého písma, Katechizmu Katolíckej cirkvi a cirkevnej tradície.

b) Žiť svoju vieru – časť prípravy zameraná na úlohu Kristovho učeníka a svedka evanjelia. Opiera sa o spoločné stretnutia mladých, dialóg o viere v dnešnom svete, zdieľanie a svedectvá, dobrovoľnícku a charitatívnu činnosť.

c) Sláviť svoju vieru – obsahom tejto časti je pravidelná účasť na nedeľnej sv. omši, príležitostne aj bohoslužba slova, kajúcna pobožnosť či ľudové pobožnosti. Kňaz sa má usilovať nájsť takú formu účasti na liturgii, aby sa kandidátom na prijatie sviatosti birmovania umožnilo zapojiť sa do liturgie podľa ich schopností a talentov. Príprava na prijatie sviatosti birmovania je integrálnou súčasťou života farnosti, príležitosťou k duchovnej obnove všetkých farníkov, ktorí sprevádzajú kandidátov modlitbou za birmovancov, osobným príkladom a povzbudením.

Každý birmovanec má mať birmovného rodiča, ktorý ho privedie k prijatiu sviatosti a bude mu pomáhať verne plniť krstné sľuby.

3MC Videokatechézy