Manželstvo

"Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje." (Mt 19, 5)

Svätý Pavol píše: "Muži, milujte svoje manželky, ako Kristus miluje Cirkev... Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi... A manželka nech si ctí muža" (Ef 5, 25. 32. 33.)

Snúbenci prídu minimálne 3 mesiace pred sobášom najprv na faru dohodnúť termín sobáša s miestnym farárom. Až potom vybavujú ostatné záležitosti! S rodným listom a občianskym preukazom vypíšu štátnu zápisnicu na matrike Obecného úradu a predložia na fare tieto doklady:

  1. štátnu zápisnicu z Obecného úradu
  2. krstné listy (ak neboli pokrstení v tunajšej farnosti)
  3. údaje o svedkoch – meno, adresu, zamestnanie, rodné číslo

Sobášne náuky sa konajú podľa inštrukcií miestneho farára.

K sobášu je potrebné zadovážiť si kríž, na ktorý budú snúbenci prisahať a zabezpečiť lektorov na čítania pri sobáši. Rodičia, krstní rodičia, starí rodičia, súrodenci a príbuzní snúbencov sa majú pred sobášom vyspovedať, aby mohli pristúpiť k sv. prijímaniu pri slávení Eucharistie za novomanželov.

Ohlášky sa vyhlasujú každú nedeľu počnúc nedeľou 3 týždne pred sobášom.